អង្គកំណត់ទីតាំង​ហាង | CASIO CAMBODIA

អង្គកំណត់ទីតាំង​ហាង

ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺមគ្គទេសក៍បង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ហាងដែលមានផ្ដល់ជូននាឡិកា Casio។ ហាងទាំងនេះមានផលិតផលជាច្រើននៅក្នុងដៃ ចាប់ពីម៉ូដែលស្តង់ដាររហូតដល់ម៉ូដែលចុងក្រោយបំផុត។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នក​នឹងចូល​ទៅកាន់ហាង ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ហើយស្វែងរកនាឡិកាដៃដែលស័ក្ដិ​សមនឹងអ្នក នៅពេលអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ប្លែកៗ​ពីគ្នា​ដែលម៉ាកនីមួយៗមានផ្តល់ជូន។ យើងទន្ទឹង​រង់ចាំជួបអ្នកនៅហាងទាំងនេះ។

*សម្រាប់ព័ត៌មានស្ដី​ពីការផ្តល់ជូនផលិតផលចុងក្រោយបំផុតនានា និងបញ្ជី​​សារពើភ័ណ្ឌ សូមទាក់ទងទៅអ្នកលក់រាយនីមួយៗដោយផ្ទាល់។

 

ស្វែងរកពីម៉ាក

Select a location