Skip to content

เงื่อนไขการใช้งาน | CASIO THAILAND

ค้นหา

เงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") ได้รับการดูแลและจัดการโดย CASIO COMPUTER CO., LTD (CASIO) และบริษัทในเครือ ในการใช้เว็บไซต์ ก่อนอื่นคุณต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่แสดงด้านล่างและยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้น
CASIO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ จะมีการโพสต์เอกสารนี้ฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้ว อย่าลืมตรวจสอบเอกสารฉบับล่าสุด

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และซอฟต์แวร์ ("เนื้อหา") ที่มีให้บนเว็บไซต์ จะเก็บรักษาไว้โดย CASIO และ/หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหาถูกพิมพ์หรือบันทึกเพื่อการใช้งานส่วนตัวเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ การกระทำต่างๆ เช่น การทำซ้ำ การเผยแพร่สู่สาธารณะ การแจกจ่าย การปรับและการลบเนื้อหา หรือการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของลูกค้า (ต่อไปนี้จะอ้างถึงรวมกันเป็น "การใช้เนื้อหา") โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ควรได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก CASIO
โปรดทราบว่า เราอาจระงับความยินยอมได้ในกรณีที่ CASIO เห็นว่าเป็นการใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวมีรูปบุคคล หรือมีเครื่องหมายการค้าหรือผลงานที่บุคคลที่สามถือครองลิขสิทธิ์อยู่ ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจาก CASIO และมีการใช้เนื้อหาดังกล่าว ควรแสดงลิขสิทธิ์ตามที่ CASIO กำหนด ยกเว้นกรณีที่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก CASIO ให้ถือว่า CASIO ไม่ได้ให้ลูกค้าได้รับลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในสิทธิบัตร สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไม่ว่าในกรณีใดๆ

CASIO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบ URL ของเว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

CASIO ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของเนื้อหา หรือความเป็นปัจจุบันของเนื้อหา
CASIO ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า หรือการไม่สามารถใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้

ข้อห้าม

ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ในการกระทำสิ่งต่อไปนี้:

 1. การกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความเป็นส่วนตัวของ CASIO หรือบุคคลที่สาม
 2. การกระทำที่เป็นหรืออาจทำให้เสียประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อ CASIO หรือบุคคลที่สาม
 3. การกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. การกระทำที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือการกระทำที่นำไปสู่หรืออาจนำไปสู่อาชญากรรม
 5. การกระทำที่เป็นการรายงานหรือแจ้งข้อมูลเท็จ รวมทั้งการลงทะเบียนภายใต้ที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่น
 6. การกระทำที่จัดทำขึ้นเพื่อหรือโดยเจตนาในการประกอบธุรกิจหรือหากำไร
 7. การกระทำที่ทำลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของ CASIO หรือบุคคลที่สาม
 8. การกระทำที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการใช้หรืออัปโหลดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในทางมิชอบหรือเป็นอันตรายอื่นๆ
 9. การกระทำอื่นใดที่เป็นการละเมิดหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับ
 10. การกระทำอื่นใดที่ CASIO ถือว่าไม่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมสำหรับการทำงาน

เว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรืออาจไม่ทำงานหรือแสดงผลอย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ หรือการตั้งค่าระบบที่ใช้ เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก
เว็บไซต์นี้ใช้งาน JavaScript หากต้องการดูเว็บไซต์นี้ กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

ลิงก์

 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้
  ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อความสะดวกของทุกคน การเข้าถึงลิงก์เหล่านี้จะทำให้คุณออกจากเว็บไซต์นี้และไปที่เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับลิงก์เหล่านั้น CASIO ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้อย่างครบถ้วน หรือจัดการเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานั้น ดังนั้น CASIO จึงไม่เสนอแนะหรือให้การรับประกันโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านี้หรือข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์ หรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากสิ่งนั้น การเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านลิงก์บนเว็บไซต์นั้นเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเองทั้งหมด
 • หากลิงก์บนเว็บไซต์ได้โพสต์บนเว็บไซต์ของคุณเอง
  ลิงก์ไปยังเว็บไซต์สามารถโพสต์ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดโดย CASIO เมื่อโพสต์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 1. ลิงก์จากเว็บไซต์ต่อไปนี้จะได้รับการปิดกั้น:
   ก. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาท CASIO หรือพนักงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ของ CASIO
   ข. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอนาจารหรือสื่อลามก หรือที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
   ค. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย
 2. CASIO จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโพสต์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น
 3. CASIO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบ URL และข้อมูลของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ชื่อบริษัท CASIO ควรเขียนเป็น "CASIO Computer Co., Ltd", "CASIO Computer" หรือ "CASIO"
 5. เมื่อทำการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่ใช้เฟรม ให้ระบุตัวเลือก TARGET เสมอ 

ในกรณีที่ CASIO เห็นว่าลิงก์อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ CASIO อาจขอให้ลบลิงก์เหล่านั้นออก เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก

นโยบายเกี่ยวกับข้อเสนอไอเดีย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอความคิดหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดดูที่ หน้านโยบายเกี่ยวกับข้อเสนอไอเดีย

การควบคุมการส่งออก

ในกรณีที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี หรือโปรแกรมที่จัดซื้อบนเว็บไซต์ (รวมถึงการนำสินค้าไปต่างประเทศและเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น) การส่งออกนั้นควรเป็นไปตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ พระราชบัญญัติการดูแลควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และอื่นๆ กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ CASIO โปรดดูที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเข้าถึงเว็บของ CASIO โปรดดูที่ หน้านโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลตามข้อตกลง

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเป็นไปตามกฎหมายของญี่ปุ่น ในกรณีที่มีเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ประเด็นดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขผ่านการสนทนาที่จัดขึ้นโดยสุจริตใจระหว่างลูกค้าและ CASIO
ในกรณีที่ไม่มีการลงมติผ่านการอภิปรายดังกล่าวและเรื่องนี้ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย ศาลชั้นต้นในการดำเนินการนี้โดยเฉพาะคือศาลแขวงโตเกียว

Select a location