Skip to content

Gizlilik İlkesi | CASIO TURKEY

Gizlilik İlkesi

AB/AEA içerisinde bulunan bir bireyseniz AB/AEA için Veri Gizliliği Politikası'na bakın.

CASIO COMPUTER CO., LTD. Kişisel Bilgilerin Korunmasına Dair Politika

Kişisel Bilgilerin Korunmasına Dair Politika

CASIO COMPUTER CO., LTD.nin (CASIO) kurumsal inancı, "Yaratıcılık ve Katkı"dır ve yaratıcı ve üstün ürün ve hizmetler sunarak topluma katkıda bulunuruz.
CASIO, CASIO'nun ticari faaliyetlerine dahil olan tüm paydaşların kişisel bilgilerinin güvenli ve uygun şekilde işlenmesinin önemli bir sosyal sorumluluk olduğunun bilincindedir. Aşağıdaki "Kişisel Bilgilerin Korunmasına Dair Politika"yı belirledik ve kişisel bilgileri korumak için önemli çaba göstermekteyiz.

 1. Kişisel Bilgilerin Korunması Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürekli İyileştirilmesi
  CASIO, (bu Politikayı, "Kişisel Bilgilerin Korunmasına İlişkin Temel Düzenlemeleri" ve diğer kural ve düzenlemeleri içeren) kişisel bilgilerin güvenle ve uygun şekilde korunması için bir kişisel bilgi koruma yönetim sistemi oluşturmuş, hayata geçirmiş ve sürdürmektedir. CASIO, bu kişisel bilgi koruma yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmek için Başkan ve CEO tarafından yapılan denetimler veya incelemeler gibi olanaklardan da yararlanır.
 2. Kişisel Bilgilerin İşlenmesi
  CASIO, her departmandaki işin niteliğini ve kapsamını dikkate alarak, kişisel bilgilerin "Kişisel Bilgilerin Korunmasına İlişkin Temel Düzenlemelere" ve diğer ilgili kural ve düzenlemelere uygun şekilde korunması için bir yönetim sistemi oluşturmuştur. CASIO ayrıca kişisel bilgileri uygun şekilde toplar, kullanır ve sağlar. Ayrıca CASIO, kişisel bilgileri kullanım amacı dışında kullanmaz ve bunu güvenceye almak için gerekli önlemleri alır.
 3. Güvenlik Önlemlerinin Uygulanması
  CASIO, kişisel bilgilerin güvenliğini ve doğruluğunu sağlamak için güvenlik önlemleri, sızıntı, kayıp veya hasarı önlemeye yönelik önlemler gibi düzeltici önlemlerin yanı sıra uygun bilgi güvenliği önlemlerini alır.
 4. Kanunlara, Yönetmeliklere, Hükümet Tarafından Belirlenen İlkelere ve Diğer Standartlara Uyum
  CASIO, kişisel bilgileri işlerken geçerli tüm yasalara, düzenlemelere, hükümet tarafından belirlenen yönergelere ve kişisel bilgiler için geçerli olan diğer standartlara uyar.
 5. Kişilerin Haklarına Saygı
  CASIO, bireylerin kişisel bilgileriyle ilgili sahip oldukları haklara saygı duyar. CASIO, makul durumlarda bireylerin kendi verilerinin ifşası, içeriğinin değiştirilmesi, eklenmesi veya silinmesi ile ilgili taleplere veya bunların kullanımının durdurulmasına, verilerin silinmesine veya üçüncü taraflara sağlanmasının durdurulmasına ilişkin taleplere uygun hareket eder.
 6. Sorulara ve Şikayetlere Yanıt Verilmesi
  CASIO, sahip olduğu kişisel bilgilere ilişkin soru ve şikayetlerin alınmasına ve yanıtlanmasına yönelik sistemler ve prosedürler belirlemiştir ve bu tür soru ve şikayetlere anında yanıt verir.

Yürürlüğe girme tarihi: 06 Ocak 2005
Değiştirilme tarihi: 01 Mayıs 2016
CASIO COMPUTER CO., LTD.

Kazuhiro Kashio, Başkan ve CEO

Uygulanabilir Kapsam

Bu "Kişisel Bilgilerin Korunması" kılavuzu, müşterilerin vb. kişisel bilgilerinin CASIO tarafından işlenme sürecini tanımlar.

Kişisel Bilgilerin Sağlanması

 • Kişisel veriler, söz konusu verilerin ait olduğu kişi tarafından CASIO'ya emanet edilir ve kişisel bilgilerin CASIO'ya sağlanması söz konusu kişinin takdirindedir. CASIO, bir talebi yerine getirmek için kişisel bilgilerin gerekli olduğu ya da hiçbir verinin sağlanmadığı veya yalnızca bazı kişisel bilgilerin sağlandığı durumlarda CASIO'nun bireyin talebini yeterince veya hiçbir şekilde karşılayamayacağı durumlar gibi belirli hallerde bireyin müsaadesini ister.
 • JIS Q15001 kapsamında ifşa edilecek kişisel bilgiler için bireyler, kendi verilerinin ifşa edilmesini, bu verilerin içeriğinde değişiklik, ekleme veya silme işlemleri yapılmasını ya da bu verilerin kullanımının durdurulmasını, verilerin silinmesini veya üçüncü şahıslara sağlanmasının durdurulmasını talep edebilir.
  — Bazı durumlarda, üyelik web sitelerinde ve benzeri yerlerde kayıtlı kişisel veriler birey tarafından kontrol edilebilir, düzeltilebilir ve başka işlemlerden geçirilebilir. Daha fazla bilgi için kişisel bilgilerin kaydedildiği siteyi kontrol edin.
  — Yukarıdaki hususlar dikkate alınmaksızın, ifşa talebiniz olması veya benzeri durumlarda bu kılavuzda belirtilen "Kişisel Bilgilerin Korunması Yardım Masası" ile iletişime geçin.

Kişisel Bilgilerin Kullanım Amacı

CASIO, müşterilerinin ve başkalarının kişisel bilgilerini iş amaçlarına yönelik olarak ve aşağıdaki kapsamlarda kullanır.

CASIO'nun kişisel bilgileri kullandığı başlıca iş amaçları aşağıda listelenmiştir.

Saatler, Elektronik Sözlükler, Hesap Makineleri, Etiket Yazıcıları, Elektronik Müzik Aletleri, Dijital Fotoğraf Makineleri, El Terminalleri, Yazar Kasalar, Ofis Bilgisayarları, Sayfa Yazıcıları, Veri Projektörleri, Kalıplar vb. imalatı ve satışı ve ilgili hizmetlerin sağlanması.

 1. Müşteri kişisel bilgileri
 2. a.    Ürün ve hizmetlerin gönderilmesi ve teslimatı
  b.    Ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında bilgi gönderme
  c.    Ürünler için destek, bakım ve garanti hizmetlerinin sağlanması
  d.    Müşteri sorularına yanıt verme
  e.    Üyelik hizmetleri sağlama
  f.    Ürün ve hizmetleri iyileştirmek için anketler yapma ve izleme
  g.    Sözleşmeleri uygulama
  h.    Müşterilerle müzakere, toplantı vb. Ayrıca, yukarıdaki hususlarla ilgili olarak müşterilerle iletişim kurma

 3. Diğer şirketlerin, kuruluşların, devlet kurumu müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verileri
 4. a.    Ticari faaliyetler için gerekli olan iletişim, müzakere, toplantı vb.
  b.    Müşteri ve işlem bilgilerini yönetme
  c.    İş gönderileri ve teslimatları
  d.    İş anketlerinin vb. uygulanması
  e.    Sözleşmelerin uygulanması
  f.    CASIO'nun ticari amaçları için gerekli olduğu şekilde yetkili makamlara raporlar, iletişimler, soruşturmalar vb. gönderilmesi

 5. Hissedarların kişisel bilgileri
 6. a.    Ticaret Kanunu kapsamındaki hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  b.    Kanun ve yönetmeliklere göre yönetim
  c.    Hissedar menfaati ve benzeri konularda geçerli politikaların uygulanması ve bu amaçla anketler vb. düzenlenmesi

 7. İş başvurusunda bulunanların kişisel verileri
 8. a.    İşe alım faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetme
  b.    İşe alım faaliyetleri için geçerli işe alım iletişimleri ve benzeri amaçlar için başvuranlara işe alım bilgilerinin ve benzer bilgilerin iletilmesi

 9. Dış kaynak kullanımı vb. için diğer şirketlerden ve benzerlerinden alınan kişisel veriler.
 10. a.    Bilgi sistemlerini geliştirmek ve işletmek için komisyonları kabul etme

 11. Kamuya açık olan diğer Kişisel bilgiler
 12. a.    Araştırma ve geliştirme, planlama, pazarlama

Yukarıda açıklananlar dışındaki amaçlar için kullanım
Kişisel bilgiler yukarıda belirtilen amaçlar dışında elde edilecek ve kullanılacaksa söz konusu kullanım amacı ve sorgulamalar için iletişim bilgileri ayrı ayrı açıkça belirtilir. Bu tür durumlarda edinilen kişisel bilgiler, yalnızca belirtilen kullanım amaçları kapsamında kullanılacaktır.

Kişisel Bilgilerin Üçüncü Şahıslara Sağlanmaması

CASIO, sahip olduğu kişisel bilgileri aşağıdakilerden herhangi birinin geçerli olduğu durumlar dışında üçüncü taraflara sağlamaz.
 • Kişinin rızasının alındığı durumlarda
 • Kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği durumlarda
 • İnsan yaşamının veya varlıklarının korunması için gerekli olan ve bireyin müsaadesinin alınmasının zor olduğu durumlarda
 • Halk sağlığının iyileştirilmesi veya çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi için özel bir ihtiyaç olduğunda ve bireyin rızasının alınmasının zor olduğu durumlarda
 • İşin kanunla öngörüldüğü şekilde ifası için bir devlet kurumu, yerel yönetim kuruluşu veya taşeron ile iş birliğinin gerekli olduğu durumlarda ve kişinin rızasının alınmasının bu işin gerçekleştirilmesini engelleyebileceği durumlarda
 • Kişisel bilgilerin işlenme sürecinin kullanım amacının gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu ölçüde dış kaynak kullanımıyla gerçekleştirildiği hallerde. Bu durumda, CASIO, kişisel bilgilerin uygun yönetimi için yükleniciyi CASIO'nunkine eşit sözleşmesel yükümlülüklere tabi tutar ve yükleniciden kişisel bilgilerin sızmasını veya ikincil sağlanmasını vb. önlemek için gerekli seviyede çaba gösterir.
 • Kişisel bilgilerin başka nedenlerle bir birleşme veya bir iş devri ile bağlantılı olarak sağlandığı durumlarda
 • Verilerin belirli bir kişinin kimliğinin tespit edilmesini imkansız kılacak şekilde, örneğin istatistiksel veriler şeklinde işlendiği durumlarda

Kişisel bilgileri ortaklaşa kullanan CASIO grup şirketleri "üçüncü kişi" tanımına dahil değildir.

Kişisel Bilgilerin Ortak Kullanımı

CASIO, müşteriler vb. tarafından sağlanan kişisel bilgileri grup şirketleri ile iş faaliyetlerinin yürütülmesinde müştereken kullanabilir. Bu gibi durumlarda gerekli görüldüğünde CASIO grup şirketlerine isim, iş yeri, iş unvanı, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi ve satın alma geçmişi gibi üyelik bilgileri vb. bilgiler verilebilir. Bu gibi durumlarda kişisel bilgiler, edinme anında duyurulan veya bildirilen kullanım amacı kapsamında kullanılmaktadır. Ayrıca, söz konusu verileri yönetme sorumluluğunu taşıyan kişi, CASIO COMPUTER CO., LTD'nin Kişisel Bilgi Yöneticisi olacaktır.

Kişisel Bilgilerin Web Sitelerinde İşlenmesi

Müşterilere Talep Yapılması

 1. CASIO web sitelerini kullanan müşteriler, herhangi bir kişisel bilgiyi ifşa etmeden çoğu hizmetten yararlanabilir. Yalnızca CASIO web sitelerine erişiliyorsa müşterinin kişisel bilgileri toplanmaz. Ancak, kişisel bilgilerin müşteri tarafından sağlanmaması durumunda bazı hizmetlerin kullanılamayabileceğini unutmayın.
 2. CASIO web sitelerinden bağlantı verilen harici web sitelerindeki kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamaktan CASIO sorumlu tutulamaz.
 3. Bir müşterinin CASIO web sitelerine kişisel bilgilerini girmesi durumunda, söz konusu müşterinin bu kılavuzda yer alan "Kişisel Bilgilerin Korunması" uyarısını kabul ettiği varsayılır. Bu kılavuzun içeriğini kabul etmeyen müşterilerin sunulan hizmetleri (sorgulara verilen yanıtlar vb. dahil) kullanamayacaklarına dikkat edin.

*Çerezlerin kullanımı
CASIO web siteleri tarafından sunulan bazı hizmetler "çerezler" kullanır. Müşteriye hizmet sağlamak için kullanılan "çerezler" müşteri tarafından kullanılan bilgisayarı tanımlar. Ancak bu çerezler, müşteri web sitesine kişisel bilgiler girmedikçe gerçek müşteriyi tanımlamak için kullanılamaz. Bir "çerez" aracılığıyla belirli bir müşteri hakkında elde edilen bilgiler, yalnızca CASIO web sitelerini kullanıcılar için daha uygun hale getirmek amacıyla kullanılır. CASIO web sitelerini kullanırken kullanılan herhangi bir "çerez" aracılığıyla kişisel bilgilerin diğer web sitelerine sızdırılması tehlikesi yoktur.
Müşteriler, tarayıcılarda "çerezleri" devre dışı bırakabilir ancak bu, CASIO tarafından sağlanan ağ hizmetlerinin kullanımını kısıtlayabilir.

Kayıtlı Verilerin Değiştirilmesi ve Kullanımın Sonlandırılması

 • Bir müşteri, CASIO tarafından yönetilen kendi kişisel bilgilerini gözden geçirmek, değiştirmek vb. isterse web sitelerinde bulunan değişiklik talep formunu kullanabilir veya uygun CASIO müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir. CASIO, makul olduğu durumlarda derhal gerekliliğe riayet edecektir.
 • Müşterinin, üyelik web siteleri vb. bazı CASIO web sitelerinde, CASIO tarafından ayrıca belirlenen yönteme göre müşteri tarafından kaydedilen kendi bilgileri değiştirilirse müşterinin kayıtlı bilgileri silinir ve ardından yeniden kayıt işlemi yapılır. Ek olarak, bu tür bir yeniden kaydın ertelenmesi durumunda müşterinin CASIO tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili bilgileri alamayacağı bir dönem olabileceğini unutmayın.
 • Aşağıda açıklananlar gibi, CASIO'nun bir hizmetin kullanımının ve kayıtlı bilgilerin yönetiminin durdurulması gerektiğine makul bir şekilde karar verdiği durumlarda, CASIO derhal ve önceden haber vermeksizin müşterinin hizmeti kullanma hakkını iptal edebilir.
  — Müşteri kaydının bu kılavuza veya söz konusu sitenin düzenlemelerine aykırı olduğu durumlarda
  — Hizmetin uzun süre kullanılmadığı durumlarda
  — Müşteriye uzun süre bildirimde bulunma veya müşteriyle iletişim kurmada sorunlar olduğunda
 • Müşterinin hizmeti kullanımının sona ermesi veya önceki Paragraf uyarınca hizmeti kullanma hakkının iptal edilmesi durumunda CASIO, söz konusu müşterinin kayıtlı bilgilerini CASIO veri tabanlarından ve benzeri yerlerden silebilir. Bunun yanında Müşteri, CASIO tarafından ayrıca belirlenen prosedürler uyarınca kayıtlı bilgilerin silinmesini talep etmediği sürece CASIO, o müşteriye ait kayıtlı bilgileri CASIO veri tabanlarından vb. silmekle yükümlü değildir.

Açıklamalar

 1. Bu kılavuz, Japonya yasalarına tabidir.
 2. Bu kılavuz, yasa ve yönetmeliklerin çıkarılması veya revize edilmesi vb. nedenlerle veya içeriğini iyileştirmek amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.
 3. Bu kılavuz, web sitesinde belirtilen yürürlüğe girdiği veya değiştirildiği tarihten itibaren uygulanacaktır.
 4. Kişisel bilgilerin toplanmasında kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin ayrı düzenlemelerin öngörüldüğü ve bu düzenlemeler için müşterinin onayının alındığı durumlarda, söz konusu yönetmelik vb. hükümler geçerli olacaktır.
 5. Bu kılavuzda tanımlanmayan koşullar veya bu düzenlemelere ilişkin şüpheler ortaya çıktığında bu tür sorunlar müşteri ile CASIO arasında iyi niyetle istişare yoluyla çözülecektir. Bahsi geçen konuların istişare yoluyla çözülememesi ve dava açılması ihtiyacının doğması durumunda kararlaştırılan yargı mercii Tokyo Bölge Mahkemesi olacaktır.

En son değişiklik: 08 Mart 2018

CASIO COMPUTER CO., LTD., JIPDEC tarafından akredite bir kuruluştur.

Kişisel bilgilerinizi BURAYA tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

Select a location