Skip to content

Ứng dụng | CASIO VIETNAM

Ứng dụng

Dành cho iPhone/iPad

Đường liên kết đến App Store hoặc iTunes.

Dành cho Android

Đường liên kết đến Google Play.

  • Apple, logo Apple, iPhone, iPad và iTunes đều là nhãn hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. App Store là nhãn dịch vụ của Apple Inc.
  • Google, Android, Google Play và logo Google Play đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Google LLC.

Select a location