Skip to content

Điều khoản sử dụng | CASIO VIETNAM

Điều khoản sử dụng

Trang web này (sau đây gọi chung là “trang web”) được duy trì và quản lý bởi CASIO COMPUTER CO., LTD (CASIO) và những công ty thuộc tập đoàn CASIO. Để sử dụng trang web, trước tiên bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được liệt kê bên dưới.
CASIO có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng trang web mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp này, CASIO sẽ đăng tải bản cập nhật của tài liệu này. Vui lòng kiểm tra phiên bản mới nhất.

Bản quyền và Nhãn hiệu

Bản quyền và tất cả quyền khác liên quan đến thông tin được đăng tải trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và phần mềm (sau đây gọi chung là “nội dung”) thuộc về CASIO và/hoặc đơn vị cấp phép của CASIO.
Ngoại trừ trường hợp nội dung được in hoặc lưu cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc được luật bản quyền cho phép, luật bản quyền nghiêm cấm các hành động sao chép, truyền tải công khai, phân phối, sửa đổi và xóa nội dung hoặc sử dụng nội dung trên trang web của khách hàng (sau đây gọi là gọi chung là "sử dụng nội dung") mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Cần có sự cho phép của CASIO trước khi sử dụng nội dung.
Vui lòng lưu ý rằng CASIO có thể không cho phép sử dụng nội dung nếu cho rằng việc sử dụng nội dung là không phù hợp vì nội dung bao gồm ảnh chân dung hoặc các nhãn hiệu hoặc sản phẩm thuộc bản quyền của bên thứ ba. Khi được CASIO cho phép sử dụng nội dung, bản quyền phải được hiển thị theo chỉ định của CASIO. Trừ khi được CASIO cho phép một cách rõ ràng, trong bất kỳ trường hợp nào, CASIO sẽ không cấp cho khách hàng bản quyền, quyền sáng chế, quyền nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của nội dung.

CASIO có quyền thay đổi hoặc xóa URL của trang web và bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

CASIO không đảm bảo về độ hữu ích, độ đáng tin và độ chính xác của nội dung, cũng không đảm bảo nội dung là bản cập nhật mới nhất.
CASIO không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ việc khách hàng sử dụng hoặc không thể sử dụng nội dung trên trang web.

Nghiêm cấm

Không được sử dụng trang web này cho bất cứ hành động nào sau đây:

 1. Những hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền, tài sản hoặc quyền riêng tư của CASIO hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác
 2. Những hành động gây bất lợi hoặc có hại cho CASIO hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác
 3. Những hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm đạo đức và trật tự công cộng
 4. Những hành động cấu thành hoặc có thể cấu thành hành vi phạm tội, dẫn đến hoặc có thể dẫn đến hành vi phạm tội
 5. Những hành động báo cáo hoặc tuyên bố sai sự thật, bao gồm đăng ký bằng địa chỉ email của người khác
 6. Những hành động được thực hiện để chuẩn bị cho việc kinh doanh hoặc tạo ra lợi nhuận hoặc những hành động thể hiện ý định đó.
 7. Những hành động gây tổn hại đến danh tiếng hoặc uy tín của CASIO hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác
 8. Những hành động cấu thành hoặc có thể cấu thành tội sử dụng hoặc tải lên vi-rút máy tính hoặc bất kỳ phần mềm độc hại nào khác
 9. Bất kỳ hành động nào khác vi phạm hoặc có thể vi phạm pháp luật, quy chế hoặc quy định
 10. Bất kỳ hành động nào khác được CASIO cho là không phù hợp

Môi trường hoạt động

Tùy thuộc vào phần mềm trình duyệt, phiên bản hệ điều hành hoặc cài đặt hệ thống, bạn có thể không truy cập được vào trang web hoặc trang web có thể không hoạt động hoặc hiển thị chính xác. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
Trang web này sử dụng JavaScript. Để xem trang web, vui lòng bật JavaScript trong phần cài đặt trình duyệt.

Liên kết

 • Trang web này có một số liên kết đến các trang web của bên thứ ba
  Những liên kết đến các trang web khác được bố trí nhằm mục đích thuận tiện cho người dùng. Việc truy cập vào những liên kết nói trên sẽ đưa bạn rời khỏi trang web này và chuyển đến trang web được liên kết. CASIO không kiểm tra kỹ lưỡng hoặc quản lý những trang web bên ngoài và nội dung được đăng tải trên những trang web đó và CASIO cũng không chịu trách nhiệm cho những nội dung này. Do đó, CASIO không có khuyến nghị hoặc đảm bảo rõ ràng nào đối với những trang web này hoặc những thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ khác được cung cấp trên các trang web đó, cũng như kết quả thu được từ đó. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động truy cập vào các trang web khác thông qua liên kết trên trang web này.
 • Nếu bạn đăng tải liên kết trang web của CASIO lên trang web của riêng mình
  Bạn có thể đăng tải liên kết đến trang web này với điều kiện là các liên kết đó tuân thủ các điều khoản sử dụng của CASIO. Khi đăng tải liên kết đến trang web này, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:
 1. Các liên kết từ những trang web sau sẽ bị chặn:
   a. Các trang web có nội dung phỉ báng ác ý CASIO hoặc bất kỳ nhân viên, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của CASIO
   b. Các trang web có nội dung không đứng đắn, khiêu dâm hoặc vi phạm đạo đức và trật tự công cộng
   c. Các trang web có nội dung bất hợp pháp
 2. CASIO không chịu trách nhiệm cho những tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc đăng tải các liên kết đến trang web này.
 3. CASIO có quyền thay đổi hoặc xóa URL và thông tin của trang web mà không cần thông báo trước.
 4. Tên công ty CASIO phải được viết là "CASIO Computer Co., Ltd", "CASIO Computer" hoặc "CASIO".
 5. Khi liên kết từ một trang web sử dụng khung (frame), vui lòng luôn chọn tùy chọn TARGET. 

Trong trường hợp CASIO cho rằng một liên kết có thể làm giảm độ tin cậy của thông tin được đăng tải trên trang web này, CASIO có thể yêu cầu xóa bỏ liên kết đó. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Chính sách đề xuất ý tưởng

Để biết thông tin về việc đề xuất ý tưởng hoặc các đề xuất khác, vui lòng tham khảo trang Chính sách đề xuất ý tưởng.

Kiểm soát xuất khẩu

Trong trường hợp những sản phẩm, công nghệ hoặc chương trình được mua trên trang web này được xuất khẩu (bao gồm việc đưa mặt hàng ra nước ngoài và tiết lộ cho những người không phải cư dân Nhật Bản), hoạt động xuất khẩu đó phải tuân thủ Luật Ngoại hối và Ngoại thương, Đạo luật quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ và những điều luật hiện hành khác.

Chính sách quyền riêng tư

Để biết thông tin về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CASIO, vui lòng tham khảo trang Chính sách quyền riêng tư.

Chính sách hỗ trợ truy cập trang web

Để biết thông tin về chính sách hỗ trợ truy cập trang web của CASIO, vui lòng tham khảo trang Chính sách hỗ trợ truy cập trang web.

Luật áp dụng và phạm vi quyền hạn của thỏa thuận

Những Điều khoản sử dụng này tuân thủ theo luật pháp Nhật Bản. Trong trường hợp có vấn đề không được quy định trong Điều khoản sử dụng hoặc có bất kỳ sự không rõ ràng nào liên quan đến những Điều khoản sử dụng này, vấn đề sẽ được giải quyết thông qua các cuộc thảo luận thiện chí giữa khách hàng và CASIO.
Trong trường hợp hai bên không thể giải quyết thông qua những cuộc thảo luận nói trên và phải giải quyết bằng pháp luật, Tòa án quận Tokyo sẽ là tòa án sơ thẩm duy nhất.

Select a location