Skip to content

Privacybeleid | CASIO

Privacybeleid

Ingangsdatum: Maart 13, 2023

 

Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

CASIO Europe GmbH (hierna: "CASIO", "wij", "ons" en "onze") neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe CASIO de persoonsgegevens, die worden verzameld en verwerkt via [www.casio.com/nl] [gshock.casio.com/nl] (de "Website"), verwerkt en beschermt. Deze Privacyverklaring bestaat uit een "Samenvattende Verklaring" (zie hierna onder A.) en een "Gedetailleerde Verklaring" (zie hierna onder B.)

 

Onder persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") ") wordt verstaan alle informatie (zoals uw aanspreektitel, uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bankgegevens, uw creditcardnummer, uw IP-adres etc.) met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de "Betrokkene""). Uw Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, "AVG") en andere bepalingen van toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of als de verwerking van die gegevens is toegestaan op grond van wettelijke bepalingen. In de bepalingen van deze Privacyverklaring vindt u informatie over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

 

Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze Website. Indien u via links vanaf onze site naar websites van derden wordt geleid, dient u op die websites informatie op te zoeken over de wijze waarop zij omgaan met Persoonsgegevens.

 

 

A. Samenvattende Verklaring

 

1. Omvang, betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke

Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens van gebruikers van de Website [www.casio.com/nl] [gshock.casio.com/nl].Daarnaast geldt deze Privacyverklaring ook in verband met het collectief bestellen van bepaalde producten via school door daarvoor in aanmerking komende gebruikers die toegangscodes hebben ontvangen op grond van raamovereenkomsten tussen CASIO en scholen ("Collectief Bestelproces Scholen")

 

In het bijzonder geldt deze Privacyverklaring niet:

 • ● voor de verwerking van Persoonsgegevens in verband met het aanbod van en de registratie voor de CASIO-ID, waarvoor de Privacyverklaring CASIO-ID geldt, die tevens de vereiste informatie bevat met betrekking tot de rollen en relaties van elk van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken jegens u, bijvoorbeeld op grond van art. 26 lid 2 AVG; en

 

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met het gebruik van de Website is CASIO. Indien een andere verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt over hoe u deze Website gebruikt (bijvoorbeeld in verband met de CASIO-ID) ontvangt u een afzonderlijke privacyverklaring.

 

2. Hoe u contact kunt opnemen met ons en onze functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact met ons opnemen per post via CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, Duitsland, of via het volgende e-mailadres: dataprotection@casio.de.

U kunt per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende adres: CASIO Europe GmbH, t.a.v.: Data Protection Officer, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, Duitsland, of via het volgende e-mailadres: dataprotection@casio.de.

Voor meer informatie, zie paragraaf B.7.

 

3. Categorieën van gegevens die wij verzamelen en verwerken alsmede doeleinden van de verwerking en rechtsgronden

Bijlage 1 "Persoonsgegevens" bij deze Privacyverklaring bevat gedetailleerde informatie over (i) de categorieën van Persoonsgegevens die wij van u verzamelen; (ii) de doeleneinden waarvoor wij die Persoonsgegevens verzamelen; en (iii) de rechtsgronden voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Indien verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden zullen wij u aanvullende informatie verstrekken.

Voor meer informatie, zie paragraaf B.1.

 

4. Ontvangers en categorieën van ontvangers aan wie wij Persoonsgegevens doorgeven

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan andere entiteiten binnen de CASIO-groep. Wij maken gebruik van interne en externe dienstverleners om namens ons diensten en producten te leveren en wij zullen uw Persoonsgegevens met hen delen ten behoeve van de levering van die diensten en producten. Binnen CASIO en die ontvangers is elke toegang tot uw Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Website beperkt tot die personen die op de hoogte moeten zijn van die gegevens om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie.

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan overheidsinstanties, rechters, externe adviseurs en soortgelijke derden zijnde openbare lichamen voor zover dat vereist of toegestaan is op grond van het toepasselijk recht.

Uitsluitend voor het Collectief Bestelproces Scholen: Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan uw school (d.w.z. de school die hoort bij de toegangscode die u hebt ontvangen en hebt ingevoerd bij het bestelproces - de "School") en met de docent van de School die betrokken is bij het proces, indien u ervoor kiest om uw producten te laten afleveren bij de tijdens het bestelproces vermelde School.

Wij verstrekken uitsluitend Persoonsgegevens aan de ontvangers voor zover dat noodzakelijk is.

Voor meer informatie, zie paragraaf B.2.

 

5. Grensoverschrijdende gegevensdoorgifte

Sommige ontvangers van uw Persoonsgegevens zijn gevestigd of voeren relevante activiteiten uit buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") (namelijk in Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika). Door passende overeenkomsten voor gegevensdoorgifte aan te gaan of op een andere passende wijze hebben wij vastgesteld dat al die ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn een passend beschermingsniveau zullen bieden voor de Persoonsgegevens en dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden gehanteerd om Persoonsgegevens te beschermen. Voor elke verdere doorgifte gelden passende voorschriften voor verdere doorgifte in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Voor meer informatie, zie paragraaf B.3.

 

6. Bewaartermijn

Uw Persoonsgegevens worden door CASIO en/of onze dienstverleners uitsluitend bewaard voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen jegens u respectievelijk de nakoming door de dienstverleners van hun verplichtingen jegens ons en uitsluitend voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als CASIO en/of onze dienstverleners uw Persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken worden de Persoonsgegevens gewist uit de systemen en/of bescheiden en/of worden er maatregelen genomen om de Persoonsgegevens behoorlijk te anonimiseren, zodat uw identiteit niet langer uit de Persoonsgegevens kan worden afgeleid, tenzij wij en/of onze dienstverleners uw informatie moeten bewaren:

 • om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wet- of regelgeving die voor CASIO en/of onze dienstverleners gelden; en/of

 • in verband met een gerechtelijke procedure.

Voor meer informatie, zie paragraaf B.4.

 

7. Uw rechten

Op grond van de voorwaarden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals de AVG) kunt u de volgende rechten hebben: (i) het recht van inzage; (ii) het recht op ontvangst van een kopie van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt; (iii) het recht op rectificatie; (iv) het recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"); (v) het recht op beperking van de verwerking; (vi) het recht op overdraagbaarheid van gegevens; (vii) het recht van bezwaar; en (viii) het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens). Indien u hebt verklaard toestemming te geven voor activiteiten op het gebied van verwerking van Persoonsgegevens kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van die toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking voor die intrekking onverlet.

Voor meer informatie, zie paragraaf B.5.

 

8. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de Website

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze Website. Voor meer informatie wordt u verwezen naar ons Cookiebeleid.

 

9. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een overeenkomst

U hoeft uitsluitend Persoonsgegevens te verstrekken die in de diverse formulieren op onze Website zijn aangemerkt als verplicht. Zonder die Persoonsgegevens kunnen wij de gevraagde overeenkomst niet aangaan of zullen wij een bestaande overeenkomst niet langer kunnen uitvoeren en is het mogelijk dat wij die moeten beëindigen

Persoonsgegevens die niet in de bijbehorende formulieren op de Website zijn aangemerkt als verplicht hoeven niet te worden verstrekt.

Voor meer informatie, zie paragraaf B.6.

 

10. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring van tijd tot tijd moet worden bijgewerkt. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen de wijzigingen publiceren op www.casio.com/nl/privacy en/of u daarvan op de hoogte stellen.

Voor meer informatie, zie paragraaf B.8.

 

 

B. Gedetailleerde Verklaring

 

1. Categorieën van gegevens die wij verzamelen en verwerken alsmede doeleinden van de verwerking en rechtsgronden

Bijlage 1 "Persoonsgegevens" bij deze Privacyverklaring bevat gedetailleerde informatie over:

 

 • de categorieën van Persoonsgegevens die wij bij u verzamelen naast andere Persoonsgegevens die u ons actief verstrekt (bijvoorbeeld als u ons een e-mail stuurt);
 • de doeleinden waarvoor wij deze categorieën van Persoonsgegevens verwerken; en
 • de rechtsgronden voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens (tenzij anders is aangegeven, bijvoorbeeld op het moment dat wij de gegevens bij u verzamelen).

 

Verder maken wij gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op onze Website. Voor meer informatie wordt u verwezen naar ons Cookiebeleid.

 

Wij maken u erop attent dat wij uw Persoonsgegevens uitsluitend voor andere doeleinden verwerken indien:

 

 • wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld doorgifte aan rechters of justitiële instanties);

 • indien u toestemming hebt verleend voor de desbetreffende verwerking; of

 • indien de verwerking anderszins rechtmatig is op grond van het toepasselijk recht.

 

Indien verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden zullen wij u aanvullende informatie verstrekken.

 

2. Ontvangers en categorieën van ontvangers aan wie wij Persoonsgegevens doorgeven

CASIO zal uw Persoonsgegevens voor de verschillende hieronder vermelde doeleinden, uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is, doorgeven aan de daarbij vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers:

 

(a) Binnen de CASIO-groep: Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan andere entiteiten binnen de CASIO-groep, als volgt:

 

(i) om lidmaatschapsdiensten te leveren. Die gegevensdoorgiften zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 onder a, b of f AVG;

(ii) om klantgegevens en gedrag van Websitegebruikers te analyseren. Die gegevensdoorgiften zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 onder a AVG;

(iii) om marketingmaatregelen uit te voeren. Die gegevensdoorgiften zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 onder a of f AVG;

 

Een overzicht van die andere CASIO-groepsentiteiten vindt u hier: world.casio.com/corporate/group

 

(b) (Interne en externe) dienstverleners: Wij maken gebruik van externe dienstverleners alsmede interne dienstverleners om namens ons diensten en producten te leveren en zullen uw Persoonsgegevens met hen delen ten behoeve van de levering van die diensten en producten. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht om die Persoonsgegevens namens CASIO te verwerken op basis van passende aanwijzingen voor zover dat noodzakelijk is voor de verschillende verwerkingsdoeleinden en om passende bescherming te bieden voor uw Persoonsgegevens. Het is onze dienstverleners niet toegestaan om uw Persoonsgegevens anderszins te verwerken of te verstrekken, behoudens voor zover dat is toegestaan op grond van het recht.

 

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan dienstverleners zoals vermeld in de aan deze Privacyverklaring gehechte Bijlage 2 "Dienstverleners".

 

(c) Overheidsinstanties, rechters, externe adviseurs en soortgelijke derden zijnde openbare lichamen voor zover dat is vereist op grond van het toepasselijk recht, teneinde:

 

(i) te zorgen voor naleving van toepasselijke wetgeving;

(ii) te reageren op onderzoeken door de overheid of verzoeken van overheidsinstanties;

(iii) te voldoen aan rechtsgeldige wettelijke processen;

(iv) de rechten, privacy, beveiliging of eigendommen van CASIO, bezoekers van de site, gasten, werknemers of het publiek te beschermen;

(v) ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen in te zetten of de schade die wij zouden kunnen lijden te beperken;

(vi) de Gebruiksvoorwaarden van onze Website te handhaven en

(vii) te reageren op noodsituaties. Die gegevensdoorgiften zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 onder c of f AVG.

 

(d) Uitsluitend van toepassing op het Collectief Bestelproces Scholen: om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt afgeleverd bij de School (d.w.z. de school die is vermeld bij de Collectieve Bestelling Scholen en die hoort bij de toegangscode die u hebt ontvangen en hebt ingevoerd bij het bestelproces op onze Website), tenzij u er bij het bestelproces voor hebt gekozen om de bestelling te laten afleveren op een ander adres. De School en de verantwoordelijke docenten die betrokken zijn bij het proces voor distributie van de producten binnen de School hebben uw Persoonsgegevens (beperkt tot voor- en achternaam, voornaam (roepnaam) en achternaam van uw kind, bestel-ID en naam van het product) nodig om uw bestelling in de genoemde School te kunnen distribueren. Die gegevensdoorgiften zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 onder b AVG.

 

Binnen CASIO en de dienstverleners is elke toegang tot uw Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Website beperkt tot die personen die op de hoogte moeten zijn van die gegevens om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie.

 

3. Grensoverschrijdende gegevensdoorgiften

Sommige ontvangers van uw Persoonsgegevens zijn gevestigd of voeren relevante activiteiten uit buiten de EER (namelijk in Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika) waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk een ander beschermingsniveau biedt dan de wetgeving in uw rechtsgebied. Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat doorgiften naar buiten de EER passend beschermd worden voor zover dat is vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Door passende overeenkomsten voor gegevensdoorgifte aan te gaan op basis van de modelcontractbepalingen (2021/914/EU) als bedoeld in art. 46 lid 2 onder c AVG, of op een andere passende wijze, die kunnen worden ingezien op verzoek via de contactgegevens zoals hierna in paragraaf 7 vermeld, hebben wij vastgesteld dat alle ontvangers buiten de EER een passend beschermingsniveau zullen bieden voor de Persoonsgegevens en dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden gehanteerd om Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen onopzettelijk(e) verlies of wijziging, tegen onbevoegde verstrekking of toegang en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. Voor elke verdere doorgifte (ook naar de aan ons gelieerde organisaties buiten de EER) gelden passende voorschriften voor verdere doorgifte in overeenstemming met het toepasselijk recht.

 

4. Bewaartermijn

Uw Persoonsgegevens worden door CASIO en/of onze dienstverleners uitsluitend bewaard voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen jegens u respectievelijk de nakoming door de dienstverleners van hun verplichtingen jegens ons en uitsluitend voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Als CASIO en/of onze dienstverleners uw Persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken worden de Persoonsgegevens gewist uit de systemen en/of bescheiden en/of worden er maatregelen genomen om de Persoonsgegevens behoorlijk te anonimiseren, zodat uw identiteit niet langer uit de Persoonsgegevens kan worden afgeleid. Wij en/of onze dienstverleners moeten uw informatie echter bewaren om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wet- of regelgeving die voor CASIO en/of onze dienstverleners gelden. Voorts geldt dat de Persoonsgegevens als er een gerechtelijke procedure wordt gestart worden bewaard tot het eind van die procedure, met inbegrip van eventuele beroepstermijnen.

 

Voor zover specificatie mogelijk is vindt u meer informatie in de aan deze Privacyverklaring gehechte Bijlage 1 "Persoonsgegevens"

 

5. Uw rechten

Indien u hebt verklaard toestemming te geven voor activiteiten op het gebied van verwerking van persoonsgegevens kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Het intrekken van die toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór die intrekking onverlet.

Op grond van de voorwaarden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals de AVG) kunt u de volgende rechten hebben, welke u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hierna in paragraaf 7 vermeld:

 

(a) Recht van inzage: U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verzoeken van die Persoonsgegevens. De informatie waarin u inzage kunt krijgen omvat - onder meer - de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van Persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en uw recht van inzage kan beperkt worden door de belangen van anderen.

U hebt ook recht op ontvangst van een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u meer kopieën wilt ontvangen kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.

 

(b) Recht op rectificatieU hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen. Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden hebt u het recht om vervollediging van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

(c) Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’): Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om het wissen van uw Persoonsgegevens te verkrijgen en kunnen wij verplicht zijn die Persoonsgegevens te wissen.

 

(d) Recht op beperking van de verwerking Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht van ons de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.

 

(e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht de u betreffende Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons.

 

(f) Recht van bezwaarU hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw Persoonsgegevens op basis van de noodzaak van verwerking ten behoeve van de door ons of een derde nagestreefde gerechtvaardigde belangen, behoudens voor zover uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van Persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u een kind bent, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. In dat geval staken wij de verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij wij aantonen dat wij dringende en gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Bovendien hebt u, indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, voor zover dat is toegestaan zonder uw voorafgaande toestemming, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van die marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met die direct marketing. In dat geval worden uw Persoonsgegevens niet langer door ons verwerkt voor die doeleinden.

 

(g) Recht om een klacht in te dienen: Naast de hiervoor beschreven rechten hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

6. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een overeenkomst

U hoeft alleen Persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om een zakelijke relatie met u te kunnen aangaan en uitvoeren of die wij op grond van de wet moeten verzamelen. Die Persoonsgegevens zijn in de diverse formulieren op onze Website aangemerkt als verplicht. Zonder die Persoonsgegevens kunnen wij de gevraagde overeenkomst niet aangaan of - als u die Persoonsgegevens later zou verwijderen - zullen wij een bestaande overeenkomst niet langer kunnen uitvoeren en is het mogelijk dat wij die moeten beëindigen.

Persoonsgegevens die niet in de bijbehorende formulieren op de Website zijn aangemerkt als verplicht hoeven niet te worden verstrekt.

In de volgende situaties kunnen wij onze diensten uitsluitend verlenen en/of een overeenkomst uitsluitend aangaan als u ons de desbetreffende sets gegevens verstrekt:

 

 • Verkoopovereenkomsten: Achternaam; voornaam; e-mailadres, verzendadres, factuuradres, besteldatum, naam van het gekochte product of de gekochte dienst, factuurbedrag, betalingswijze en -gegevens (creditcardgegevens en/of bankrekeninggegevens worden uitsluitend verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder, CASIO ontvangt uitsluitend onleesbaar gemaakte betalingsgegevens);

 • Nieuwsbriefabonnementen: e-mailadres.

 

Voor meer informatie over onze nieuwsbrief wordt u verwezen naar de aan deze Privacyverklaring gehechte Bijlage 3 "Nieuwsbrief".

 

7. Hoe u contact kunt opnemen met ons en onze functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen etc. over of in verband met deze Privacyverklaring of als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan of een of meer van uw rechten (zie hiervoor in paragraaf 5) wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

 

Postadres:

CASIO Europe GmbH

Casio-Platz 1

D-22848 Norderstedt

Duitsland

E-mail: dataprotection@casio.de

 

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 

Postadres: CASIO Europe GmbH

t.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming

Casio-Platz 1

D-22848 Norderstedt

Duitsland

E-mail: dataprotection@casio.de

 

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring van tijd tot tijd moet worden bijgewerkt - bijvoorbeeld naar aanleiding van de introductie van nieuwe technologieën of van nieuwe diensten of functies. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen de wijzigingen publiceren op www.casio.com/nl/privacy en/of u daarvan op de hoogte stellen (bijvoorbeeld per e-mail).

 

 

Bijlage 1

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Website, zoals nader uiteengezet in onderstaande tabel:

 

Doeleinden van de verwerking

Categorieën van Persoonsgegevens

Rechtsgronden voor de verwerking

Bewaartermijn

Het tonen van onze Website aan u en het garanderen van stabiliteit en veiligheid

Telkens als u onze Website bezoekt haalt ons systeem automatisch Persoonsgegevens op van uw computersysteem. De door ons verzamelde Persoonsgegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet met andere Persoonsgegevens samen opgeslagen. Dit is noodzakelijk om u onze Website te kunnen tonen en om stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen.

 • Browsertype;

 • Besturingssysteem;

 • Internetaanbieder;

 • IP-adres;

 • Datum en tijd van uw bezoek aan onze Website

 • Uitsluitend van toepassing op Collectief Bestelproces Scholen: De toegangscode die u van uw School hebt ontvangen en die u hebt ingevoerd om vast te stellen of u in aanmerking komt voor collectief bestellen via de school

 • Informatie over de website waarvandaan uw systeem naar onze Website is doorgeleid

 • Informatie over de website die door uw systeem via onze Website wordt aangeroepen.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG) en voor gerechtvaardigde belangen (technisch noodzakelijk om de Website te kunnen exploiteren en om deze behoorlijk te kunnen tonen aan webbezoekers) (art. 6 lid 1 onder f AVG).

De Persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel daarvan. Als de Persoonsgegevens niet langer hoeven te worden bewaard worden ze verwijderd, tenzij er sprake is van wettelijke bewaarvoorschriften of verjaringstermijnen waaraan wij ons moeten houden.

Klantanalytics en/of gegevensanalysed.w.z.:

 • CASIO maakt gebruik van Persoonsgegevens om uw gebruikerservaring op onze Website te verbeteren door het analyseren van Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt bij uw bezoek aan onze Website, bijvoorbeeld door middel van cookies en soortgelijke technologieën (zie ook ons Cookiebeleid).

 • CASIO maakt gebruik van Persoonsgegevens om meer inzicht te krijgen in haar klanten en om persoonlijk relevante functies bij u aan te bevelen, u maatwerkcontent aan te bieden, u de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten, en u maatwerkacties aan te bieden.

 • CASIO maakt gebruik van Persoonsgegevens ten behoeve van profilering en segmentering, bijvoorbeeld op basis van een analyse van uw aankoopgeschiedenis (bijvoorbeeld gekochte producten, aankoopfrequentie, cumulatief aankoopbedrag/aantal keren) en uw webgedrag (bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan specifieke websites) om geschiktere producten en diensten aan u aan te bieden.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Land/regio;

 • Geboortejaar;

 • Informatie over eerdere bestellingen (bijvoorbeeld naam van het gekochte product of de gekochte dienst, beperkte betalingsgegevens, besteldatum, afleverstatus);

 • Bestel-ID's;

 • Cookies;

 • Webgedrag (elementen en pagina's waarop is geklikt, producten die in het winkelwagentje worden gelegd, producten die in het winkelwagentje achterblijven, of uw productbeoordeling bij ons is ingediend om op onze Website te worden geplaatst (zonder rekening te houden met de inhoud van de beoordeling, en in het bijzonder of de beoordeling positief of negatief is)

 • Datum en tijd van toegang.

Gerechtvaardigde belangen (het personaliseren van iemands online ervaring, het verbeteren van de werking, bruikbaarheid en doelmatigheid van onze Website ter verhoging van het gemak voor een gebruiker, het uitvoeren en analyseren van onze marketingactiviteiten om betere producten en diensten te kunnen aanbieden die mogelijk interessanter zijn voor klanten) (art. 6 lid 1 onder f AVG) of, afhankelijk van elke handeling, toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG).

Voor wat betreft de Persoonsgegevens die worden verwerkt door cookies en soortgelijke technologieën wordt u verwezen naar ons Cookiebeleid.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden de Persoonsgegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt (bijvoorbeeld door zich af te melden voor de nieuwsbrief) en worden ze zo spoedig mogelijk nadat u uw toestemming hebt ingetrokken verwijderd.

Overigens worden de Persoonsgegevens bewaard voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel daarvan. Als de Persoonsgegevens niet langer hoeven te worden bewaard worden ze verwijderd, tenzij er sprake is van wettelijke bewaarvoorschriften of verjaringstermijnen waaraan wij ons moeten houden.

Inzicht in het aantal 'unieke bezoekers':

 • Als u goederen en/of diensten koopt via onze Website zal CASIO, om vast te stellen of de overeenkomst wordt aangegaan door een 'unieke bezoeker' (d.w.z. iemand die eerder goederen en/of diensten via onze Website heeft gekocht), een identificator (e-mailadres of CASIO-ID) die u hebt gebruikt voor uw aankoop vergelijken met een databank van identificatoren die zijn gebruikt voor eerdere aankopen.

 • Als de voor de aankoop gebruikte identificator niet voorkomt in de databank wordt de identificator nieuw toegevoegd aan de databank en geteld als nieuwe 'unieke bezoeker'.

 • Als de voor de aankoop gebruikte identificator reeds voorkomt in de databank wordt de bestel-ID meegeteld onder de identificator en geteld als aankoop door dezelfde 'unieke bezoeker'.

 • CASIO telt dus het aantal 'unieke bezoekers' die goederen en/of diensten hebben gekocht via de Website.

 • Door inzicht te krijgen in het aantal 'unieke bezoekers' kan CASIO het ontwerp, de functies, de diensten etc. van de Website verbeteren.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Bestel-ID's;

 • E-mailadres (voor een als gastklant afgeronde aankoop);

 • CASIO-ID (voor een als ingelogde klant afgeronde aankoop).

Gerechtvaardigde belangen (het verbeteren van het ontwerp, de functies, de diensten etc. van onze Website door inzicht te krijgen in het "aantal unieke bezoekers" dat heeft geleid tot de aankoop) (art. 6 lid 1 onder f AVG).

De Persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

Verwerking en uitvoering van bestellingen voor producten en diensten die zijn geplaatst via de Website,bijvoorbeeld:

 • Het aannemen en in behandeling nemen van bestellingen;

 • Het afleveren van producten en diensten;

 • Het verwerken van betalingen;

 • Het communiceren met u over uw bestellingen om correct te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichting;

 • Het controleren bij u of u de bestelling hebt ontvangen en of de aflevering is afgerond via het aangegeven contactkanaal, zoals e-mail etc.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Achternaam, voornaam;

 • Geboortedatum (als u kiest voor betaling op factuur);

 • Aanhef;

 • Persoonlijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);

 • Verzendadres;

 • Factuuradres;

 • Uitsluitend van toepassing op Collectief Bestelproces Scholen:

 • Voornaam (roepnaam) en achternaam van uw kind;

 • De toegangscode die u van uw School hebt ontvangen en die u hebt ingevoerd alsmede informatie over inschrijving bij uw School en of de bestelling moet worden afgeleverd bij uw School

 • Afleverstatus;

 • Bestel-ID's;

 • Besteldatum;

 • Factuurbedrag;

 • Valuta ISO-code;

 • Naam van het gekochte product of de gekochte dienst;

 • Categorie van het gekochte product of de gekochte dienst (als u kiest voor betaling op factuur);

 • Betalingswijze;

 • Betalingsgegevens (creditcardgegevens en/of bankrekeninggegevens worden uitsluitend verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder, CASIO ontvangt uitsluitend onleesbaar gemaakte betalingsgegevens).

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG).

De Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard om te voldoen aan fiscale voorschriften.

Achterhalen van bestellingen

Onze Website biedt u een dienst waarmee u specifieke bestellingen kunt achterhalen en informatie kunt inzien die aan die bestelling is gekoppeld door uw e-mailadres en de Bestel-ID in te voeren. Dit is mogelijk ongeacht of u zich hebt aangemeld voor een CASIO-ID zodat u toegang hebt tot een aankoopgeschiedenis in het kader van de lidmaatschapsdiensten.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

  • Achternaam, voornaam;

  • E-mailadres;

  • Bestellingsgegevens (bijvoorbeeld naam van het gekochte product of de gekochte dienst, beperkte betalingsgegevens, besteldatum, afleverstatus)

 • Bestel-ID's.

Gerechtvaardigde belangen (om te voldoen aan de noodzaak voor u om specifieke bestellingen te kunnen achterhalen) (art. 6 lid 1 onder f AVG).

De Persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

Beoordeling van producten en winkelervaring

U kunt opmerkingen plaatsen over de ervaring als klant met de CASIO producten die op onze Website zijn gekocht of over de winkelervaring op onze Website

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

  • E-mailadres;

  • Foto en/of film (doorgaans waarop u, het beoordeelde product en inhoud op de achtergrond te zien zijn)

 • IP-adres;

 • Apparaat-identificator;

 • Modelnaam (naam van het beoordeelde product);

 • Hostnaam;

 • User agent;

 • Browser identificatie;

 • Verwijzer;

Gerechtvaardigde belangen (om u informatie aan te bieden over de perceptie van gebruikers die eerder een product hebben gekocht, zodat u met hun perceptie rekening kunt houden bij het nemen van een aankoopbeslissing.)(art. 6 lid 1 onder f AVG).

De persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn voor het betreffende doel. De persoonsgegevens worden op uw verzoek gewist, tenzij er sprake is van wettelijke bewaarvoorschriften of verjaringstermijnen waaraan wij ons moeten houden.

Voorraadmeldingsfunctie

Onze Website biedt u een niet-bindende dienst waarmee u een melding kunt krijgen als een product (weer) verkrijgbaar is.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

E-mailadres;

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG)

De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende maximaal 6 maanden vanaf de dag waarop u de desbetreffende melding hebt aangevraagd.

Reageren op uw (aan)vragen en verzoeken via de Website, bejvoorbeeld:

 • CASIO maakt gebruik van uw Persoonsgegevens om correct antwoord te geven op uw vragen over uw bestellingen, gekochte producten of producten die voor u interessant kunnen zijn en over onze diensten etc.

 • Op onze Website vindt u een contactformulier dat u kunt gebruiken om langs elektronische weg contact met ons op te nemen. Als u van die mogelijkheid gebruikmaakt, worden de gegevens die u invoert op het invoerscherm aan ons doorgegeven en opgeslagen.

 • Het communicatiekanaal hangt af van de contactgegevens die u verstrekt, zoals chat, e-mail, telefoon etc.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Achternaam, voornaam;

 • Persoonlijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);

 • Informatie over eerdere bestellingen (bijvoorbeeld naam van het gekochte product of de gekochte dienst, beperkte betalingsgegevens, besteldatum, afleverstatus);

 • Bestel-ID's;

 • (Aan)vraag/bericht;

 • Datum en tijd van contact

 • IP-adres (als u het contactformulier gebruikt).

Gerechtvaardigde belangen (het verhogen van de klanttevredenheid door correct antwoord te geven op (aan)vragen van klanten) (art. 6 lid 1 onder f AVG).

De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende maximaal zes maanden nadat wij hebben gereageerd op uw (aan)vraag/verzoek, zodat wij u beter kunnen ondersteunen als er zich binnen die tijd weer problemen mochten voordoen.

Communicatie met u over onze producten en diensten, acties en evenementen die voor u interessant kunnen zijn

Na onze analyse op basis van uw aankoopgeschiedenis en websitegedrag zoals vastgesteld via uw cookiegegevens etc. communiceert CASIO rechtstreeks met u per e-mail, zoals de nieuwsbrief en apps etc., daaronder begrepen het periodiek toesturen van promotiematerialen over producten, diensten en acties van CASIO waarvan wij hopen dat die aansluiten bij uw interesses (direct-marketing).

Voor meer informatie over onze nieuwsbrief wordt u verwezen naar de aan deze Privacyverklaring gehechte Bijlage 3 "Nieuwsbrief".

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Achternaam, voornaam;

 • Geboortedatum;

 • Persoonlijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);

 • Land/regio;

 • Taal;

 • Toestemmingsstatus (opt-in voor marketing);

 • CASIO ID (indien van toepassing);

 • Webgedrag (pagina's en elementen waarop is geklikt)

 • Voorkeuren.

Toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG).

De Persoonsgegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt (als u zich bijvoorbeeld afmeldt voor de nieuwsbrief). De Persoonsgegevens worden uiterlijk na 24 maanden automatisch verwijderd als u niet langer reageert op onze nieuwsbrief (bijvoorbeeld de nieuwsbrief-e-mail opent).

Het leveren van lidmaatschapsdiensten

Als u zich aanmeldt voor onze lidmaatschapsdiensten (waarvoor u moet beschikken over of zich moet registreren voor een CASIO-ID die wordt aangeboden door CASIO Computer Co. Ltd.), maakt CASIO gebruik van uw Persoonsgegevens om u als lid te identificeren en u lidmaatschapsdiensten te bieden, waaronder een dienst die producten waarin u geïnteresseerd bent onthoudt, alsmede een dienst waarmee u uw aankoopgeschiedenis kunt achterhalen en tonen (zodat u eenvoudig kunt terugzien wat voor producten u eerder hebt gekocht). Daarnaast gebruikt CASIO Persoonsgegevens om u, waar van toepassing, op de hoogte te stellen van onze diensten, acties etc. die bedoeld zijn voor leden.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Achternaam, voornaam;

 • E-mailadres;

 • Wachtwoord;

 • Geboortedatum; 

 • Land/regio;

 • Taal;

 • Informatie over eerdere bestellingen (bijvoorbeeld naam van het gekochte product of de gekochte dienst, beperkte betalingsgegevens, besteldatum, afleverstatus)

 • Bestel-ID's;

 • Toestemmingsstatus (opt-in voor marketing, opt-in voor uitvoering);

 • CASIO ID (indien van toepassing);

 • Aanmaakdatum CASIO-ID (indien van toepassing);

 • Laatste inlogdatum CASIO-ID (indien van toepassing).

Gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld om onze trouwe klanten betere ervaringen te bieden bij CASIO om zo een langdurige relatie op te bouwen en om te voldoen aan de noodzaak voor een klant om diens aankoopgeschiedenis in te zien) (art. 6 lid 1 onder f AVG) of, afhankelijk van de specifieke activiteit, toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG) of uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG).

De Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap bij CASIO.

De aankoopgeschiedenis wordt maximaal 3 jaar bewaard.

Onderhoud en reparatie van producten

U kunt diensten voor uw CASIO-producten bij ons verkrijgen en CASIO maakt gebruik van uw Persoonsgegevens om u productondersteuning te bieden, bijvoorbeeld over hoe onze producten te gebruiken, en voor ondersteuning van onderhoud of het afhandelen van reparaties.

Wij maken u erop attent dat het mogelijk is dat onze werknemers of werknemers van onze servicepartners bij het uitvoeren van de geleverde diensten toegang hebben tot de gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen op de door u ingezonden producten worden niet verwerkt door CASIO of door onze servicepartners.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Achternaam, voornaam;

 • Persoonlijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);

 • Privéadres;

 • Land waar het product wordt gebruikt;

 • NModelnaam;

 • (Aan)vraag/bericht.

Gerechtvaardigde belangen (d.w.z. voor het ondersteunen van onze klanten die onderhoud nodig hebben voor CASIO-producten die zij hebben gekocht) (art. 6 lid 1 onder f AVG) of, afhankelijk van de specifieke activiteit, uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG) of het voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 onder c AVG).

Voor wat betreft het onderhoud en reparatie van producten geldt dat de Persoonsgegevens worden bewaard gedurende maximaal zes maanden na afronding van de dienst, zodat wij u beter kunnen ondersteunen als er zich binnen die tijd weer problemen mochten voordoen.

Indien het onderhoud of de reparatie verband houdt met de productgarantie zullen wij de Persoonsgegevens bewaren totdat de garantie afloopt.

Het uitvoeren van enquêtes en controles ter verbetering van producten en diensten

CASIO maakt gebruik van uw Persoonsgegevens om enquêtes en controles uit te voeren, bijvoorbeeld om per e-mail contact met u op te nemen om meer inzicht te krijgen in uw ervaring met onze producten of diensten of om meer inzicht te krijgen in uw voorkeuren, teneinde onze producten en diensten te verbeteren op basis van uw mening.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Achternaam, voornaam; 

 • Geboortejaar;

 • Persoonlijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);

 • Land/regio;

 • Taal

 • Informatie over eerdere bestellingen (bijvoorbeeld naam van het gekochte product of de gekochte dienst, beperkte betalingsgegevens, besteldatum, afleverstatus)

 • Bestel-ID's;

 • Voorkeuren;

 • CASIO ID (indien van toepassing).

Gerechtvaardigde belangen (het uitvoeren en analyseren van onze marketingactiviteiten om betere producten en diensten te kunnen aanbieden die mogelijk interessanter zijn voor klanten) (art. 6 lid 1 onder f AVG) of, afhankelijk van elke handeling, toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG).

De Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het desbetreffende project en worden vervolgens automatisch verwijderd, tenzij er sprake is van wettelijke bewaarvoorschriften of verjaringstermijnen waaraan wij ons moeten houden.

Deelname aan sweepstakes

CASIO maakt gebruik van Persoonsgegevens die u hebt verstrekt voor deelname aan sweepstakes om per e-mail of per gewone post etc. contact met u te kunnen opnemen over de uitslag van de sweepstakes en om u, als u gewonnen hebt, de prijzen te kunnen toezenden.

In het bijzonder worden voor dit doel de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 • Achternaam, voornaam;

 • Privéadres;

 • Persoonlijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer); y

 • Land/regio.

Afhankelijk van de specifieke activiteit, toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG) of noodzaak ten behoeve van uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG).

De Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de desbetreffende sweepstake plus twee maanden.

 

 

 

Bijlage 2

 

Dienstverleners

 

Afhankelijk van het doel van de verwerking waarvoor wij iedere dienstverlener inschakelen verstrekken wij sommige van uw Persoonsgegevens (voor zover dat noodzakelijk is) aan de volgende dienstverleners:

 

Adobe (VS): E-commerce-platform, aanbieder van analytics tool;
Akamai (VS): Beheer websiteverkeer;
Amazon (VS): Amazon Web-dienst;
CASIO Computer Co. Ltd. (Japan): Aanbieder infrastructuur binnen de groep;
DSaF (Duitsland): Klantondersteuning;
Salesforce (VS): Software voor relatiebeheer, data-analytics;
SendGrid (VS): Transactionele e-mailservice;
Tech Division (Duitsland): Onderhoud E-commerce-platform;
Treasure Data (VS): Aanbieder klantgegevensplatform;
Unzer (Duitsland) Betalingsprocessen;
UPS (Duitsland): Bezorging van producten;
Userlike (Duitsland): Aanbieder webchat-tool;
Yotpo (VS): Aanbieder klantbeoordelingstool.

 

 

 

 

Bijlage 3

 

Nieuwsbrief

 

Op de Website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Door toestemming te verlenen stemt u ermee in dat CASIO per e-mail contact met u opneemt over CASIO-producten, sweepstakes en speciale aanbiedingen.

 

Wij willen u erop wijzen dat wij bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren, zoals het openen van de e-mail, het klikken op de link in de e-mail, etc. Ten behoeve van die evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenoemde tracking pixels. De informatie over uw gebruikersgedrag wordt na 6 maanden na het verzamelen van de gegevens gewist. U kunt het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde annuleren door uw toestemming in te trekken.

 

< e-mail subscriber >

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief sturen wij een e-mail naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch gewist, tenzij wij en/of onze dienstverleners uw informatie moeten bewaren (i) om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wet- of regelgeving die voor CASIO en/of onze dienstverleners gelden; en/of (ii) in verband met een gerechtelijke procedure.

 

< CASIO ID newsletter >

Na uw voorlopige registratie bij CASIO ID stuurt CASIO Computer Co. Ltd, (Japan), de exploitant van CASIO ID, u een e-mail met een bevestigingscode die u in het daarvoor bestemde veld op de internetpagina moet ingeven om uw CASIO-ID- registratie en het abonnement voor de Newsletter van CASIO ID af te ronden. Uw gegevens worden pas na het afronden van de registratie opgeslagen.

 

 

 

Select a location