Skip to content

Herroepingsrecht | CASIO

Standaard verzendtijd: max. 3 werkdagen          Gratis verzending van meer dan 79 €          Gratis retourzending.

Herroepingsrecht

Recht op herroeping voor Consumenten

In deze Algemene verkoopvoorwaarden betekent consument: ieder natuurlijk persoon die, met betrekking tot overeenkomsten waarop deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Enkel en alleen als u een consument bent hebt u het recht om de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na totstandkoming. Als er daarnaast nog een ander recht op herroeping geldt voor klanten die consumenten zijn, wordt er in dat geval bijzondere informatie verstrekt. Hieronder treft u informatie aan over uw recht op herroeping:

 
 

Instructies met betrekking tot het recht op herroeping

 

Recht op herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

 

Voor overeenkomsten voor de levering van goederen: loopt de herroepingstermijn af 14 dagen na de dag waarop de goederen fysiek aan u of een door u aangewezen derde niet zijnde de vervoerder in bezit gegeven worden. In alle andere situaties: Het recht op herroeping eindigt 14 dagen na de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

Om het recht op herroeping te kunnen uitoefenen dient u Ons daarvan op de hoogte te stellen (CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, telefoon: +49 (0)40-528 65-0, fax: +49 (0)40-528 65-100, shop_nl@casio.de) van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgesloten model herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, hoeft u uw kennisgeving over de uitoefening van het recht op herroeping alleen maar te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen Wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgingswijze dan de door Ons aangeboden goedkoopste standaardbezorging). Wij betalen direct terug en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij doen deze terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval loopt u geen kosten op als gevolg van deze terugbetaling.

 

Verder geldt het volgende voor overeenkomsten voor de levering van goederen:

Wij kunnen de restitutie achterhouden totdat Wij de producten retour hebben ontvangen of, eerder is, totdat u bewijs hebt overgelegd van het feit dat u de producten hebt geretourneerd. U dient Ons de goederen zo snel mogelijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag van kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst, terug te zenden of te overhandigen. Aan deze uiterste datum wordt voldaan als u de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen is verlopen. Wij nemen de kosten van retournering van de goederen voor onze rekening. U bent slechts aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

Informatie over verval van het recht op herroeping:

Op grond van artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek bestaat er onder meer geen recht op herroeping in geval van overeenkomsten voor de levering van goederen die niet reeds zijn vervaardigd en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument, en in geval van overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, en vervalt het recht op herroeping voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die niet in aanmerking komen voor retourzending in verband met bescherming van de gezondheid of hygiëne als het zegel daarvan verwijderd is na aflevering en voor overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel daarvan verwijderd is na aflevering.

 

Voor verval van het recht op herroeping voor goederen met digitale content en diensten geldt het volgende:

In geval van diensten vervalt het recht op herroeping vervroegd indien de dienst geheel is geleverd en met de levering van de dienst eerst een aanvang is gemaakt nadat de gebruiker daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd ervan op de hoogte te zijn dat hij zijn recht op herroeping verliest na volledige nakoming van de overeenkomst. Het recht op herroeping vervalt vervroegd in geval van overeenkomsten in verband met digitale content als met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt nadat de gebruiker er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat met uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt vóór het einde van de herroepingstermijn, en heeft bevestigd ervan op de hoogte te zijn dat hij zijn recht op herroeping verliest door ermee in te stemmen dat een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

 
 

Om het recht op herroeping te kunnen uitoefenen, kunt u gebruikmaken van onderstaand model herroepingsformulier. Dit is echter niet verplicht.

 
 

Model herroepingsformulier

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen).

 
  • Aan CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, Fax: +49 (0)40-528 65-100, shop_nl@casio.de:
  • Ik/Wij (*) zie(n)* bij deze af van mijn/onze (*) overeenkomst inzake de koop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*),
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*):
  • Naam/Namen Consument(en):
  • Adres Consument(en):
  • Handtekening Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 
 

Select a location